☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sukcesywna dostawa żwiru, piasku rzecznego i pospółki dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie


Piaseczno: Sukcesywna dostawa żwiru, piasku rzecznego i pospółki nr postępowania 4/KDM/2009
Numer ogłoszenia: 55495 - 2009; data zamieszczenia: 27.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32659 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa żwiru, piasku rzecznego i pospółki nr postępowania 4/KDM/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa żwiru, piasku rzecznego i pospółki klasa I, gatunek 1 Żwir frakcji 2/8 ok. 4000 ton Piasek rzeczny 7000 ton Pospółka 300 ton Dostawy wszystkich rodzajów materiałów będą odbywać się na teren bazy sprzętowo - transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1 gmina Lesznowola 05-506, ewentualnie bezpośrednio na teren wykonywanych budów na obszarze Powiatu Piaseczyńskiego( tyczy się to głównie pospółki) w godzinach 70:00 a 15:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, ewentualnie w soboty robocze Z.D.P.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 14.21.21.20-7, 14.21.10.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 362500.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Fetra sp. z o.o., Ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

 

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 362500.00

· Oferta z najniższą ceną: 362500.00 oferta z najwyższą ceną: 554600.00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-03-27 13:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-03-27 13:10:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247