☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Piaseczno: Dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej nr postępowania 7/KDM/2009.
Numer ogłoszenia: 58599 - 2009; data zamieszczenia: 04.04.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32727 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej nr postępowania 7/KDM/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : Sukcesywne dostawy wypełniacza kamiennego do mas bitumicznych - mączki wapiennej w ilości 1300 ton. Dostawy Mączki Wapiennej będą odbywać się na teren bazy sprzętowo - transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1 gmina Lesznowola 05-506, gdzie znajdują się silosy na mączkę.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.92.10.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 132600.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Elektrowap Sp. z o.o. w Koninie, Skr.pocz 133, Ul.Przemysłowa 85, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 132600.00

· Oferta z najniższą ceną: 132600.00 oferta z najwyższą ceną: 132600.00

· Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-04-06 13:48:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-04-06 13:55:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247