Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont połaci dachowej, wykonanie instalacji odgromowej w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna: remont połaci dachowej, wykonanie instalacji odgromowej
Numer ogłoszenia: 80597 - 2009; data zamieszczenia: 27.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112560 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 0-22 7564136, faks 0-22 7564136.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont połaci dachowej, wykonanie instalacji odgromowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zgodnie ze siwz i dokumentacją techniczną.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 28020 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Sławomir Strzałkowski Z.U.H. Sław-Bud, Owadów 93, 26-631 Jastrzębia, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 108429.18

  • Oferta z najniższą ceną: 108429.18 oferta z najwyższą ceną: 170710.01

  • Waluta: PLN

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-05-27 14:26:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-05-27 14:27:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki