Odpowiedzi na zapytania z dnia 28.07.2009 r. - remont nawierzchni bitumicznej na drodze nr 2841W - ul. Postępu w Nowej Woli

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

Ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
tel./fax. (022) 756-24-80

tel. (022) 756-24-82

KDM.343-SK-96/ /2009 Piaseczno, dn. 2009-07-31

/wszyscy oferenci/

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego „Remont nawierzchni bitumicznej na drodze nr 2841W – ul. Postępu w Nowej Woli”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

W związku z przedstawieniem przez Zamawiającego wzoru zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy, Wykonawca zwraca się z prośba o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie zabezpieczenia w formie gwarancji o innej treści, lecz spełniającej wymóg bezwarunkowości, nieodwołalności gwarancji i płatności na pierwsze żądanie beneficjenta?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 2:

Zamawiający przewiduje odszkodowanie umowne („kary umowne”) za opóźnienie. Wykonawca wnosi o modyfikację, bowiem kary umowne powinny być naliczane za zwłokę a nie za „opóźnienie”. W języku prawnym zwłoka jest kwalifikowanym (czyli zawinionym) opóźnieniem (zgodnie z art. 475 k.c.) w przeciwieństwie do zwykłego opóźnienia, które może nastąpić np. na skutek siły wyższej, czy innych niezawinionych okoliczności po stronie dłużnika (np. brak otrzymania odpowiednich pozwoleń ze strony władz, niezależny od wykonawcy). Z tego względu Wykonawca postuluje zmianę w treści kar umownych słów „opóźnienie” na „zwłokę”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane zmiany.

Pytanie 3:

Wykonawca wnosi o ustalenie górnego limitu kar umownych.

Odpowiedź:

Górna granica kar umownych jest określona w § 7, ust. 8 wzoru umowy.

Zaakceptowano decyzją
Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Inż. Antoniego Kobusa

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-08-03 11:27:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-08-03 11:29:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki