☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zawarciu umowy - przebudowa ul. Wojska Polskiego, Lesznowola-Władysławów (droga nr 2840W) etap II - od ul. Żwirowej do granic gminy Lesznowola

Piaseczno: : Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Lesznowola-Władysławów (droga nr 2840W) etap II - od ul. Żwirowej do granic gminy Lesznowola. Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ul. Słoneczną w Lesznowoli.

Numer ogłoszenia: 326322 - 2009; data zamieszczenia: 21.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 265230 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: : Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Lesznowola-Władysławów (droga nr 2840W) etap II - od ul. Żwirowej do granic gminy Lesznowola. Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ul. Słoneczną w Lesznowoli..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ul. Wojska Polskiego, Lesznowola-Władysławów (droga nr 2840W), etap II - od ul. Żwirowej do granic gminy Lesznowola. Przebudowa skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Słoneczną w Lesznowoli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania). Wymagany termin realizacji Zamówienia: 15 listopada 2009 r. 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.31.29-9.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.31.29-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 674641.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fal-Bruk B.B.Z Falenta Sp. J., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 674641.00

  • Oferta z najniższą ceną: 674641.00 oferta z najwyższą ceną: 674641.00

  • Waluta: PLN.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-09-22 11:39:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-09-22 11:41:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107