☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana SIWZ - budowa drogi nr 2815W Wilczynek - Dobiesz, gm. Góra Kalwaria, gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowychw Piasecznie
Ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel./fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

KDM.343-124/3085/2009 Piaseczno, dn. 2009-10-08

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: BUDOWA DROGI NR 2815W WILCZYNEK – DOBIESZ, GM GÓRA KALWARIA, GM. PIASECZNO

Numer postępowania: 27/KDM/2009

Tryb: Przetarg nieograniczony

Odpowiedzi na pytanie oraz zmiana SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm. Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1058) zwanej dalej ustawa, informuje o pytaniu, które wpłynęło do SIWZ, w związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy wprowadza w SIWZ następujące zmiany:

Pytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu: 29.09.2009

Pytanie 1:

W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej (SST-05.03.05 oraz projekcie budowlanym) brakuje informacji odnośnie rodzaju asfaltu oraz uziarnienia dla warstwy podbudowy, warstwy wiążącej oraz ścieralnej.

Prosimy jednoznacznie określenie: jaki rodzaj asfaltu oraz uziarnienie należy zastosować dla warstwy podbudowy, warstwy wiążącej oraz ścieralnej?

Odpowiedź 1:

Do warstw bitumicznych należy przyjąć asfalt drogowy wg. PN-EN 12591 – 50/70

- w - wa podbudowy – beton mineralno - asfaltowy 31,5 – 63,0mm

- w – wa wiążąca - beton asfaltowy 0 – 31,5mm

- w – wa ścieralna – beton asfaltowy 0 – 20,0mm

Pytanie 2:

W SST D.02.03.01c w punkcie 2.2 widnieje następujący opis geowłókniny:

[…] Rodzaj geosyntetyku: geowłóknina zbrojeniowa polipropylenowa, wzmacniana gramatura = 200 – 400, grubosc = min 2,5 mm, wytrzymałość. 100 kN/m, wydłużenie przy zerwaniu 13%. […] Podane parametry wskazują na wytrzymałość geotkaniny.

Czy podana wytrzymałość jest prawidłowa?

W załączniku 1 ST o tym samym numerze w punkcie 2.1 „ kryteria stosowania warstw oddzielających” poddane są inne parametry geosyntetyku, a mianowicie:

Przy zastosowaniu geosyntetyku jako warstwy oddzielającej zaleca się stosowanie materiałów o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 8kN/m oraz dużej odkształcalności ( np. włókniny o wydłużeniu przy zerwaniu co najmniej 40 %) oraz zapis […] Zalecane jest użycie geosyntetyków o sztywności zapewniającej przy rozciąganiu siłą 10 kN/m wydłużenie ≤ 3%

( w każdym kierunku) […] W owym załączniku podane są również przepisy szwajcarskie określające parametry techniczne geowłókniny i geotkaniny:

Geowłókniny Geotkaniny

Masa powierzchniowa gm2 ≥200 ≥200

Wytrzymałość na rozciąganie kN/2 ≥15 ≥40

Wydłużenie przy zerwaniu % ≥40 ≥25

Siła przebicia (badanie CBR) (x*-s) [kN] ≥2,5 ≥2,5

Wielkość charakterystycznych porów 090 <2,5. d50 <2,5. d50

Współczynnik kv przy nacisku 2 kN/m2, m/s >10 -3 . >10 -3

Współczynnik kv przy nacisku 20 kN/m2, m/s>10 -4 . >10 -4

Proszę o wyjaśnienie, jaki rodzaj geosyntetyku należy zastosować oraz jakie ma spełnić parametry?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje,że do wzmocnienia podłoża należy zastosować geowłókninę zbrojeniową propylenową, wzmacnianą - gramatura =200-400, grubość = min 2,5mm, wytrzymałość na rozciąganie > 100kN/m, wydłużenie przy zerwaniu 13%.

Pytanie, które wpłynęło do zamawiającego w dniu: 30.09.2009

Pytanie 1:

Prosimy o podanie prawidłowej grubości warstwy wiążącej asfaltobetonowej w kosztorysie jest gr. 7 cm, natomiast w projekcie i SST grubość wynosi 6 cm.

Odpowiedź 1:

Należy przyjąć grubość warstwy masy asfaltobetonowej tak jak w projekcie i SST tj. 6 cm

Pytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu: 02.10.2009

Pytanie 1:

Czy do wykonania „drenażu francuskiego” należy użyć takiej samej włókniny jak do wzmocnienia podbudowy?

Jeśli nie, to prosimy o uzupełnienie specyfikacji o włókninę użytą do wykonania „drenażu francuskiego” bądź wzmocnienia podbudowy.

Odpowiedź 1:

Nie. Do wykonania „drenażu francuskiego” należy użyć geosyntetyku wykonanego z ciągłych włókiem polipropylenowych, wzmacnianych mechanicznie poprzez igłowanie. Nie należy stosować geosyntetyków tkanych, aby materiał posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody, również w kierunku wzdłużnym wewnątrz wyrobu geosyntetycznego. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią (do 80 lat) żywotność, w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Tabela 1. Podstawowe parametry techniczne geowłókniny DF

Lp.
Właściwości
Jm.
Wymagania

Metoda badań wg normy

1

Wytrzymałość na rozciąganie, co najmniej:

- wzdłuż pasma

- wszerz pasma

 

kN/m
kN/m

 

21,5
21,5

PN ISO 10319:1996

PN ISO 10319:1996/Ap1:1998

2

Wydłużenie przy zerwaniu:

- wzdłuż pasma

- wszerz pasma

 

%
%

 

100
40

PN ISO 10319:1996

PN ISO 10319:1996/Ap1:1998

3

Odporność na przebicie statyczne (CBR), co najmniej

N
3300
PN-EN ISO 12236:1998
4

Odporność na przebicie dynamiczne, nie więcej niż

mm
17

EN-ISO 13433

PN-EN 918:1999
5
Umowny wymiar porów O90
µm
95
PN-EN ISO 12956:2002
6

Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny, co najmniej

l/m2s
(mm/s)
70

PN-EN ISO 11058:2002

?h = 50 mm

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczanej geowłókniny była umieszczona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:

  • typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji;

  • parametry zaopatrzeniowe;

  • informację, że Wyrób posiada ważny dokument dopuszczający go do stosowania w robotach budowlanych.

Natomiast do wzmocnienia podłoża należy zastosować:

geowłókninę zbrojeniowa propylenowa, wzmacniana - gramatura =200-400, grubość = min 2,5mm, wytrzymałość na rozciąganie > 100kN/m, wydłuzenie przy zerwaniu 13%

Pytanie 2:

Czy prawidłowo przyjęto długość „drenażu francuskiego” do wyliczenia pozycji przedmiaru tj 1780 m?

Wg planu sytuacyjnego „drenaż francuski” zaczyna się w km 0+230a kończy w km 1+565 – co daje długość 1335 m.

Wg przekrojów poprzecznych, normalnych i konstrukcyjnych drenaż zaczyna się w km 0+230 a kończy w km 1+796 co daje długość 1566 m.

Prosimy o podanie prawidłowej długości drenażu do wykonania.

Odpowiedź 2:

Drenaż należy przyjąć w km 0 + 230 do km 1 + 565 co daje dług. 1335,0 mb

Pytanie 3:

Czy prawidłowo podano ilość w pozycji 24 przedmiaru – wg szczegółu konstrukcyjnego drenażu nie wynika, że do wyłożenia wykopu włókniną potrzeba paska szerokości 3,2 km.

Prosimy o podanie prawidłowej wielkości pozycji w powiązaniu z prawidłową długością drenażu.

Odpowiedź 3:

Do przedmiaru poz. 24 należy przyjąć 1335 x 2,8 =3738m2

Pytanie 4:

Czy wyliczenia przedmiaru pozycji 25 zostały wyrażone prawidłową jednostką – m skoro wyrażenie obmiaru jest iloczynem długości drenażu (m) i pola przekroju drenu (m2)

Prosimy o poprawne podanie jednostki lub obmiaru pozycji w powiązaniu z prawidłową długością drenażu.

Odpowiedź 4:

Do przedmiaru poz. 25 należy przyjąć 1335x(0,4+0,6)/2x0,7 = 467,25m3

Pytanie 5:

Prosimy o podanie prawidłowej ilości w poz. 30 przedmiaru robót tj. ilość geosiatki do wzmocnienia przebudowy.

Według przekrojów konstrukcyjnych geosiatkę należy ułożyć na całej szerokości koryta drogi i zjazdów publicznych na nie tylko szerokości konstrukcji jezdni i zjazdów. Przyjęta, więc szerokość w przedmiarze 3,2m+3,2 jest niewystarczająca, a powierzchnia wyliczona nie uwzględnia zjazdów publicznych.

Odpowiedź 5:

Do przedmiaru poz. 30 należy przyjąć wzmocnienie geowłókniną

- wzmacniając podłoże jedynie pod konstrukcję drogi – przyjęta ilość jest prawidłowa

Pytanie 6:

W których pozycjach części V przedmiotu robót (PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI, ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO) należy zawrzeć cenę robót ziemnych i zasypek wykonanych przy budowie i przebudowie przepustów?

Odpowiedź 6:

W obliczeniu ceny przy przebudowie przepustu pod koroną drogi należy ująć wszystkie elementy robót występujące przy przebudowie przepustu a nie uwzględnione w oddzielnej pozycji – tj. poz. Nr 56, 58, 60, 61

Pytanie 7:

W pozycji 63 przedmiaru zawarty jest obmiar poręczy do wykonania na przepuście w km 0+158 (2*5m), czy należy uzupełnić przedmiar o poręcze do wykonania na przepuście w km 0+014 m o długości 2x 3,5?

Odpowiedź 7:

W poz. przedmiaru Nr 63 należy przyjąć ilość zgodnie z przedmiarem

Pytanie 8:

Czy Zamawiający uzupełni dokumentację o projekt docelowej organizacji ruchu?

Odpowiedź 8:

Zamawiający jest w posiadaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas stały.

Pytanie 9:

Czy na czas wykonania przebudowy przepustów w km 0+158 i km 0+971,93 Zamawiający przewiduje zamknięcie drogi?

Odpowiedź 9:

Zamawiający przewiduje zamknięcie drogi na czas przebudowy przepustów.- w projekcie org. ruchu na czas robót należy przyjąć odpowiednie oznakowanie objazdu.

Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert .

Wprowadzone tym pismem wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

Z poważaniem

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-10-08 12:43:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-10-08 13:00:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107