Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wycinka drzew na terenie powiatu piaseczyńskiego

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 281638-2009 z dnia 2009-08-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Piaseczno
Wycinka drzew na terenie powiatu piaseczyńskiego. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ).
Termin składania ofert: 2009-08-25

Piaseczno: Wycinka drzew na terenie powiatu piaseczyńskiego
Numer ogłoszenia: 361708 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281638 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinkę drzew na terenie powiatu piaseczyńskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wycinka drzew na terenie powiatu piaseczyńskiego. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części III SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 31200.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Agadendron sp.j.,, ul. Rybna 26, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 31200.00

  • Oferta z najniższą ceną: 26400.00 oferta z najwyższą ceną: 86000.00

  • Waluta: PLN.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-10-16 10:50:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-10-16 10:51:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki