☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

edycja elementu menu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty uzupełniające polegające na wykonaniu robót drogowych i odwodnieniowych na drodze nr 2860W - ul.Polnej w Wólce Kosowskiej

Piaseczno: Roboty uzupełniające polegające na wykonaniu robót drogowych i odwodnieniowych na drodze nr 2860W -ul.Polnej w Wólce Kosowskiej
Numer ogłoszenia: 207099 - 2009; data zamieszczenia: 12.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające polegające na wykonaniu robót drogowych i odwodnieniowych na drodze nr 2860W -ul.Polnej w Wólce Kosowskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty uzupełniające polegające na wykonaniu robót drogowych i odwodnieniowych na drodze nr 2860W -ul.Polnej w Wólce Kosowskiej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 278348.90 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fal-Bruk B.B.Z. Falenda Sp. J., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 278348.90

  • Oferta z najniższą ceną: 278348.90 oferta z najwyższą ceną: 278348.90

  • Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-11-13 12:24:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-11-13 12:24:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247