Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sukcesywne dostawy kruszyw wapiennych dla ZDP w Piasecznie

Piaseczno: Sukcesywne dostawy kruszyw wapiennych dla ZDP w Piasecznie (nr postępowania 28/KDM/2009).
Numer ogłoszenia: 207105 - 2009; data zamieszczenia: 12.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342364 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy kruszyw wapiennych dla ZDP w Piasecznie (nr postępowania 28/KDM/2009)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - tłuczeń 31,5 ÷ 63,0 zgodny z normą PN-EN-13043:2004, w ilości 1000 ton - kliniec 4 ÷ 31,5 zgodny z normą PN-EN-13043:2004, w ilości 1700 ton - miał 0 ÷ 4 zgodny z normą PN-EN-13043:2004, w ilości 600 ton Do każdej partii przedmiotu zamówienia Sprzedający dołączy deklarację zgodności z obowiązującą normą dla Kruszyw do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu: PN-EN-13043:2004..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 151134.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • STD Jarosław Dąbrowski, Wola Krakowiańska 38D, 05-831 Wola Krakowiańska, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 151134.00

  • Oferta z najniższą ceną: 151134.00 oferta z najwyższą ceną: 198300.00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-11-13 12:56:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-11-13 12:57:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki