☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2816W Pilawa - Orzeszyn gm. Piaseczno. Etap 1

Piaseczno: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2816W Pilawa - Orzeszyn gm. Piaseczno. Etap 1 - odcinek od km 0 + 000 do km 1 + 500
Numer ogłoszenia: 218679 - 2009; data zamieszczenia: 23.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 307238 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2816W Pilawa - Orzeszyn gm. Piaseczno. Etap 1 - odcinek od km 0 + 000 do km 1 + 500.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 2816W Pilawa-Orzeszyn gm. Piaseczno. Etap 1 - odcinek od km 0 + 000 do km 1 + 500.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.27.10-5, 45.23.33.20-8, 45.23.13.00-8, 45.23.32.90-8, 45.23.32.21-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 790218.57 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fal-Bruk B.B.Z Falenta Sp. J., ul. Sarabandy 42, 02-868 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 790218.57

  • Oferta z najniższą ceną: 790218.57 oferta z najwyższą ceną: 1211561.78

  • Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-11-24 09:21:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-11-24 09:21:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479