☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2009/2010

Piaseczno: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2009/2010 Sprawa 29/KDM/2009
Numer ogłoszenia: 218685 - 2009; data zamieszczenia: 23.11.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 361712 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2009/2010 Sprawa 29/KDM/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2009/2010 Zamawiający przewiduje podział zamówienia na dwa zadania: Zadanie nr I - polega na obsłudze trzema jednostkami terenu gmin: Piaseczna, Lesznowoli, Konstancina-Jeziorny; Zadanie nr II - polega na obsłudze jedną jednostką terenu gminy Góry Kalwaria. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część II SIWZ - opis przedmiotu zamówienia)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 400000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Obsłudza trzema jednostkami terenu gmin: Piaseczna, Lesznowoli, Konstancina-Jeziorny;

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BUD-SERWIS Sp. z o.o., Ustanów ul. Parkowa 2 B, 05-540 Zalesie Górne, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 73.00

  • Oferta z najniższą ceną: 73.00 oferta z najwyższą ceną: 73.00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Obsłudza jedną jednostką terenu gminy Góry Kalwaria

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Transport Drogowy Mirosław Tadzik., Ul. 22 Lipca 7, 05-504 Złotokłos, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 70.00

  • Oferta z najniższą ceną: 70.00 oferta z najwyższą ceną: 70.00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-11-24 11:59:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-11-24 11:59:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247