☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont chodnika przy drodze nr 2826 W Ustanów - Krupia Wólka, gm. Prażmów

Piaseczno: Remont chodnika przy drodze nr 2826 W Ustanów - Krupia Wólka.. (postępowanie nr 26/KDM/2009)
Numer ogłoszenia: 218683 - 2009; data zamieszczenia: 23.11.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 322720 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika przy drodze nr 2826 W Ustanów - Krupia Wólka.. (postępowanie nr 26/KDM/2009).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont chodnika przy drodze nr 2826 W Ustanów - Krupia Wólka.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 187022.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo - Remontowe EWBUD, Działki Suskowolskie 9B, 26-670 Pionki, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 187022.00

  • Oferta z najniższą ceną: 187022.00 oferta z najwyższą ceną: 245728.00

  • Waluta: PLN.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-11-24 12:06:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-11-24 12:09:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107