☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sukcesywne dostawy soli drogowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Piaseczno: Sukcesywne dostawy soli drogowej nr postępowania 32/KDM/2009.
Numer ogłoszenia: 447182 - 2009; data zamieszczenia: 30.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 213831 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy soli drogowej nr postępowania 32/KDM/2009..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia: Sól drogowa z antyzbrylaczem o zawartości 96-98% NaCl do stosowania w mieszankach piaskowo - solnych w ilości 550 ton. 2.Świadectwo jakości, atest na dostarczona sól drogową. (do przedstawienia przy dostawie) 3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania całości zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.71.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 96800.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.H-U-P GER-POL Sp. J. A.Będkowski, J.Będkowska, Ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 96800.00

  • Oferta z najniższą ceną: 91300.00 oferta z najwyższą ceną: 108350.00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2009-12-31 08:22:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2009-12-31 08:23:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107