Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa krawężników oraz obrzeży drogowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Piaseczno: Dostawa Krawężników oraz Obrzeży Drogowych nr postępowania 33/KDM/2009.
Numer ogłoszenia: 9934 - 2010; data zamieszczenia: 12.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240341 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Krawężników oraz Obrzeży Drogowych nr postępowania 33/KDM/2009..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa Krawężników oraz Obrzeży Drogowych Krawężnik Drogowy 100/30/15 w ilości 2000 szt. Obrzeże drogowe 100/30/8 w ilości 500 szt. Dostawy i Rozładunek Krawężników i Obrzeży będą odbywać się na terenie bazy sprzętowo - transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1 gmina Lesznowola 05-506. Od poniedziałku do piątku w godz. 7-15. Dostarczone krawężniki i obrzeża muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1340:2004, GAT 1, KLASA D;I;T..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 31845.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPH POMTECH Janusz Czapka, Ul.dr Perzyny 116/118, 26-700 Zwoleń, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 31845.00

  • Oferta z najniższą ceną: 31845.00 oferta z najwyższą ceną: 44500.00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-01-13 11:35:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-01-13 11:38:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki