Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa kostki brukowej HOLLAND 6 w ilości 1000 m2 dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Piaseczno: Dostawa Kostki brukowej HOLLAND 6 w ilości 1000 m² nr postępowania 34/KDM/2009
Numer ogłoszenia: 9936 - 2010; data zamieszczenia: 12.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243225 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 7562480 (82), faks .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Kostki brukowej HOLLAND 6 w ilości 1000 m² nr postępowania 34/KDM/2009.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa Kostki brukowej HOLLAND szara 6 w ilości 1000 m² Dostawy i Rozładunek kostki brukowej będą odbywać się na terenie bazy sprzętowo - transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1 gmina Lesznowola 05-506. Od poniedziałku do piątku w godz. 7-15. Dostarczona kostka brukowa musi spełniać wymogi normy PN-EN 1338:2005, GAT 1..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 21500.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TECHNOBETON Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 10/7, 20-075 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 21500.00

  • Oferta z najniższą ceną: 21500.00 oferta z najwyższą ceną: 29500.00

  • Waluta: PLN.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-01-13 11:44:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-01-13 11:45:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki