Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi powiatowej nr 2865 W - ul. Marianki w Górze Kalwarii, wraz z budową kanalizacji deszczowej

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno 
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80 

KDM.343- B.F.- 27/859/2010 Piaseczno 08-04-2010

8/KDM/2010
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Przebudowę drogi powiatowej nr 2865 W – ul. Marianki w Górze Kalwarii, wraz z budową kanalizacji deszczowej.”została wybrana oferta wykonawcy:

 
FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka Jawna
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 
1
STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

 
69,35 pkt
2
FAL-BRUK B.B.Z. Falenta Spółka Jawna
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

 
100 pkt
3
Konsorcjum: Lider - DROGOMEX Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4,
05-800 Pruszków
Partner – GRANAR Sp. z o.o.
ul. Sady Żoliborskie 3/137
01 -770 Warszawa

 
71,37 pkt
4
Budownictwo Drogowe
JARPOL” S.A
ul. Grenadierów 8/25
04-062 Warszawa

 
80,61 pkt
5
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

 
63,88 pkt
6
Konsorcjum: Lider – Mrozek Sp. z o.o., ul. Ustrzycka 8, 02-141 Warszawa
Partner – Mabau Polska sp. z o.o.
Szymanówek 9K, 05-532 Baniocha

 
72,42 pkt
7
SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

 
71,50 pkt
8
Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec
Partner – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Mikst” Sp. z o.o., ul. Gdańska 69 A, 07-100 Węgrów

 
79,36 pkt


 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-04-08 12:32:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-04-08 12:34:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki