Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych

Piaseczno: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych
Numer ogłoszenia: 106942 - 2010; data zamieszczenia: 15.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58192 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy grysów bazaltowych w ilościach: Grys bazaltowy do produkcji masy bitumicznej frakcji 2/5 - 280 ton Grys bazaltowy do produkcji masy bitumicznej frakcji 5/8 - 2 900 ton Grys bazaltowy do produkcji masy bitumicznej frakcji 8/16 - 900 ton zgodne z normą: Grys bazaltowy 2/5 i 5/8 PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni dróg, lotnisk i innych przeznaczonych do ruchu. Grys bazaltowy 8/16 PN-EN-12620 Kruszywa do betonu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.30-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Afla-Norma sp. z o.o., ul. Nowy Służewiec 16, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 416160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 397900,00
  • Oferta z najniższą ceną: 397900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 416052,80
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-04-15 14:01:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-04-15 14:03:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki