Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sukcesywne dostawy żwiru i piasku rzecznego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie

Piaseczno: Sukcesywne dostawy żwiru i piasku rzecznego
Numer ogłoszenia: 110244 - 2010; data zamieszczenia: 19.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 54268 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy żwiru i piasku rzecznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy żwiru i piasku rzecznego w ilościach: Żwir frakcji 2/8 w ilości 2 000 ton; Piasek rzeczny w ilości 4 500 ton;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-8, 14.21.21.20-7, 14.21.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe REMBET Sp. z o.o., ul. Bokserska 77, 02-690 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 192500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 177750,00
  • Oferta z najniższą ceną: 177750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 276000,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-04-19 14:16:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-04-19 14:19:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki