☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi powiatowej nr 2865W - ul. Marianki w Górze Kalwarii, wraz z budową kanalizacji deszczowej

Piaseczno: Przebudowa drogi powiatowej nr 2865W - ul. Marianki w Górze Kalwarii, wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Numer ogłoszenia: 113334 - 2010; data zamieszczenia: 21.04.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69740 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2865W - ul. Marianki w Górze Kalwarii, wraz z budową kanalizacji deszczowej..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2865 W - ul. Marianki w Górze Kalwarii, wraz z budową kanalizacji deszczowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.24.54-9, 45.23.21.30-2, 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • FAL-BRUK B.B.Z. FALENTA SPÓŁKA JAWNA, ul. Sarabandy 42, 02-968 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3799944,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 2108426,91
  • Oferta z najniższą ceną: 2108426,91 / Oferta z najwyższą ceną: 3300609,38
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-04-21 13:49:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-04-21 13:50:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247