Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku hali magazynowej na sklep samoobsługowy BIEDRONKA, ul. Julianowska 35, Piaseczno

DECYZJA NR 292/10

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,\
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 30.12.2009r., postanowienie z dnia 05.02.2010r., zawieszenie postępowania z dniem 05.03.2010r., uzupełnienie w dniu 29.03.2010r., podjęcie postępowania z dniem 09.04.2010r., zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 09.04.2010r.,

 
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:


 
Inwestor:

 
EP KOMIEROWSKI Sp. Jawna
ul. Julianowska 35, 05-500 Piaseczno

 
Rodzaj zamierzenia budowlanego:
przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
istniejącego budynku hali magazynowej na sklep samoobsługowy „BIEDRONKA”
powierzchnia zabudowy: 1258,12 m2
powierzchnia użytkowa: 1195,04 m2
kubatura netto: 4182,64 m3

 
Adres inwestycji:
działki nr ew. 6/5, 9, 10, obręb 7, ul. Julianowska 35, m. Piaseczno
Projektant
architektury:

 

 
Sprawdzający:

 

 

 

 
Projektant
konstrukcji:

 

 
Sprawdzający:
mgr inż. arch. Konrad Brejtkop
upraw. bud. nr ewid. 67/69 do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem MA-0108

 
mgr inż. arch. Witold Malmon
upraw. bud. nr GP-III-7342/130/91 do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem MA-0506

 
mgr inż. Ryszard Mieszalski
upraw. bud. nr GT.VI-8386/4/78 do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. MAZ/BO/0235/04

 
mgr inż. Stanisław Borkowski
upraw. bud. nr ewid. 21/Ww/73 w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej,
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewid. MAZ/BO/4469/02


 
z zachowaniem następujących warunków zgodnie z art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

 
1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
 • roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
 • przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
 • teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku.
2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy.
3. Terminy rozbiórki:
 • istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:nie dotyczy,
 • tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy .
4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
 • ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Inwestor jest zobowiązany:
 • powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalności,
 • zlikwidować szczelny zbiornik na nieczystości płynne oraz podłączyć się do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej, po jej wykonaniu i uruchomieniu,
 • zlikwidować szczelny zbiornik na wody opadowe oraz podłączyć się do gminnej sieci kanalizacji
deszczowej po jej wykonaniu i uruchomieniu.
6. Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany:
 • prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną
oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
7. Inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani:
 • zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach i warunkach
technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z
niniejszą decyzją.

 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działki nr ew. 6/5, 9, 10, obręb 7, ul. Julianowska 35, m. Piaseczno.

 
UZASADNIENIE
W dniu 30.12.2009r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Inwestora o pozwolenie na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku hali magazynowej na sklep samoobsługowy „BIEDRONKA”, na działkach nr ew. 6/5, 9, 10, z obrębu 7,przy ul.Julianowskiej 35 w Piasecznie. W dniu 05.02.2010r. tutejszy organ postanowieniem nałożył na Inwestora obowiązek usunięcia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma, nieprawidłowości i braków. Pełnomocnik Inwestora otrzymał postanowienie w dniu 26.02.2010r. Następnie, na wniosek Pełnomocnika, organ zawiesił z dniem 05.03.2010r. niniejsze postępowanie administracyjne. W dniu 29.03.2010r. wpłynęło uzupełnienie postanowienia, wobec powyższego organ na wniosek Pełnomocnika Inwestora w dniu 09.04.2010r. podjął postępowanie i powiadomił pismem w sposób zwyczajowo przyjęty: tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie, strona internetowa (www.piaseczno.pl), o toczącym się przed tutejszym organem postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia na budowę. W terminie wyznaczonym do składania uwag i wniosków nie wpłynęły żadne pisma.
Wobec powyższego oraz zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 i art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.

 

 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 
Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
- oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
- oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
- informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

 
Otrzymują:

 
 1. Inwestor (decyzja + 2 egzemplarze projektu budowlanego)

 
 1. a/a - Starostwo Powiatowe w Piasecznie (decyzja + 1 egzemplarz projektu budowlanego)

 
Do wiadomości:

 
 1. Piaseczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (decyzja ostateczna + 1 egzemplarz projektu budowlanego)

 
ul. Nadarzyńska 13, 05-500 Piaseczno

 
 1. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno (decyzja)

 
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno

 
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (decyzja)

 
4. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie (decyzja)

 
5. Strona internetowa (www.piaseczno.pl) (decyzja)
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-04-30 13:57:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-04-30 13:58:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki