☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla halli magazynowej

Piaseczno: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla halli magazynowej.
Numer ogłoszenia: 125458 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 91800 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla halli magazynowej..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawami niezbędnymi do ich wykonania dla hali magazynowej w Wilczej Górze w Gminie Lesznowola. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym (Część III SIWZ). tj. Budynek hali:Budynek hali o wymiarach 18x16 m o dopuszczalnej minimalnej wewnętrznej wysokości 5,6 m, powierzchni zabudowy - 288 m2, kubatura - ok. 1613 m3, dach dwuspadowy o kącie nachylenia 10 - 22°. Ściany dłuższe (18 m) przystosowane do przejęcia obciążenia od magazynowanej mieszanki piaskowo-solnej, wykonane do wysokości 2 m z betonu zbrojonego odpornego na działanie soli. Powyżej wysokości 2 m ściany z blachy trapezowej lekko ocynkowanej, malowane z zewnątrz farbą antykorozyjną, wewnątrz zabezpieczone farbą odporną na działanie soli np.: zestawem farb epoksydowo - poliamidowych. Ściany krótsze (16 m) do szerokości bram wjazdowych z betonu zbrojonego odpornego na działanie soli, powyżej z blachy trapezowej. W ścianach dwie bramy wjazdowe. W jednej z bram zamontowane drzwi. Dach i ściany nie izolowane. Konstrukcja hali:Fundamenty ustroju nośnego, prefabrykowane stropy betonowe lub inne. Konstrukcję główną stanowić będą ramy tworzące szkielet hali, rozpiętość ramy w licach zewnętrznych konstrukcji nie mniej niż 15 m. Dźwigar dachowy dwuspadowy, pokryty blachą profilowaną trapezową, zabezpieczony od wewnątrz farbą odporną na działanie soli np.: zestawem farb epoksydowo-poliamidowych. Pochylenie dachu 10 - 22°. Posadzka wylewana wraz ze ścianami betonowymi przystosowana do magazynowania mieszanki piaskowo-solnej (odporna na działanie soli). W ścianach szczytowych (16 m) dwie bramy wjazdowe (jedna brama na jedną ścianę), bez naświetli, nie izolowane, zabezpieczone od wewnątrz np.: zestawem farb epoksydowo-poliamidowych. Bramy przewidziane do przejazdu maszyn i sprzętu. Minimalne wymiary bramy: szerokość - 4,5 m, wysokość - 5 m. W obiekcie należy zaprojektować wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną, całość obróbek blacharskich, orynnowanie, rury spustowe (odprowadzenie wody na tereny zielone). Oświetlenie elektryczne - ogólne wg obowiązujących norm. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe. Budynek hali przeznaczony do magazynowania mieszanki piaskowo-solnej...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.21.32.20-1, 74.22.21.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • KONSPEKT MICHAŁ ŻALIŃSKI, UL. DĄB 67, 43-608 JAWORZNO, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 264320,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 278000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 278000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 278000,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-05-06 15:17:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-05-06 15:18:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247