Ogłoszenie o zawarciu umowy - przebudowa drogi powiatowej nr 2824 W - ul. Pionierów w Zalesiu Górnym, gmina Piaseczno. Etap 1 - przebudowa jezdni, zatok i wjazdów ulic poprzecznych, wraz z odwodnienie

Piaseczno: Przebudowę drogi powiatowej nr 2824 W - ul. Pionierów w Zalesiu Górnym, gmina Piaseczno. Etap 1 - przebudowa jezdni, zatok i wjazdów ulic poprzecznych, wraz z odwodnieniem.
Numer ogłoszenia: 171576 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 119128 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowę drogi powiatowej nr 2824 W - ul. Pionierów w Zalesiu Górnym, gmina Piaseczno. Etap 1 - przebudowa jezdni, zatok i wjazdów ulic poprzecznych, wraz z odwodnieniem..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2824 W - ul. Pionierów w Zalesiu Górnym, gmina Piaseczno. Etap 1 - przebudowa jezdni, zatok i wjazdów ulic poprzecznych, wraz z odwodnieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania, ilości robót zamieszczone w przedmiarze z zastrzeżeniem że stanowią materiał pomocniczy)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.22.11.00-3, 45.23.13.00-8, 45.23.31.00-0, 45.23.33.00-2, 45.23.32.00-1, 45.23.31.00-0, 45.23.33.00-2, 45.23.32.59-7, 45.23.32.00-2, 45.23.32.53-7, 45.23.32.90-5, 45.23.31.41-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.06.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • FAL-BRUK B.B.Z. FALENTSA Spółka Jawna, ul. Sarabandy 42, 02-968 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6042516,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 3011831,95
  • Oferta z najniższą ceną: 3011831,95 / Oferta z najwyższą ceną: 4384592,40
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-06-17 10:24:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-06-17 10:25:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki