Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wycinka i pielęgnacja drzew wzdłuż dróg powiatu piaseczyńskiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9 tel.
05-500 Piaseczno fax.
(022) 756-24-82
(022) 756-24-80
 
Piaseczno 07-07-2010
 
KDM.343- B.F.-42/ 1777 /2010
11/KDM/2010
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wycinkę i pielęgnację drzew wzdłuż dróg powiatu piaseczyńskiego” została wybrana oferta wykonawcy:
Zakład Usługowo-Produkcyjny Branży Rolnej i Leśnej,
Krzewicki Rafał,
Strzelce 11,
99-320 Żychlin.
Oferta niniejszego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 
1
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Transport Usługi w Leśnictwie Barbara Szklarska, ul. Podwale 33, 08-540 Stężyca.
 
oferta odrzucona zgodnie z art. 24 ust.4 w/z z art.24 ust.2 pkt. 4
i art. 89 ust.1. pkt. 5
2
Usługi Dźwigowo-Montażowe, Łukasz Skup, ul. Podlaska 2/25, 08-101 Siedlce

 
55,74 pkt
3
Zakład Usługowo-Produkcyjny Branży Rolnej i Leśnej, Krzewicki Rafał, Strzelce 11, 99-320 Żychlin.
 

 
97,51 pkt

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1 został wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 tj. z powodu nie wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, który był określony w SIWZ w pkt. 3.3. podpunkt 1) tj. nie wykazał się spełnianiem warunku dot. posiadania wiedzy i doświadczenia, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia faksem na nr (022)756-24-80.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-07-08 10:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-07-08 10:35:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki