Decyzja o pozwoleniu na budowę - budowa ulicy Nadarzyńskiej, Nowa Wola, gm. Lesznowola

  Lesznowola, 13.07.2010 r.

DECYZJA NR 350 LR/10

 
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 25.05.2010 r.,

 
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

 dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
 

Inwestor:
Gmina Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
05-506 Lesznowola
Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego:
Budowa ulicy Nadarzyńskiej
Adres inwestycji:
dz. nr ew. 195, 160, 189, 190/1, 190/2, 192/1, 192/2, 193/1, Nowa Wola gm. Lesznowola
Kategoria:
XXV
Projektant
inż. Jadwiga Radomska-Zieleniewska , upr. bud. Nr 297/81/WMŁ w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, członek Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewid. ŁOD/BD/3862/03.
Sprawdzający:
mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki, upr. bud. Nr 6/88/WŁ w specjalności architektonicznej , członek Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewid. LO 0263


 
z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane:
  1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
 1. roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
 2. teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
 3. stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art.10 ustawy - Prawo Budowlane,
 4. inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
  1. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy
  2. Termin rozbiórki:
 1. istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, nie dotyczy
 2. tymczasowych obiektów budowlanych, nie dotyczy
  1. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
 1. prowadzić budowę pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
 2. prowadzić budowę pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie dotyczy
  1. Inwestor jest zobowiązany:
 1. zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania,
 2. przed przystąpieniem do użytkowania obiektu uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, nie dotyczy
  1. Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
oraz
inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.

 
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:
dz. nr ew. dz. nr ew. 195, 160, 189, 190/1, 190/2, 192/1, 192/2, 193/1, Nowa Wola gm. Lesznowola.
UZASADNIENIE
Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymaganiami art. 32 ust. 4 i art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.

 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 

 
Pouczenie:
 1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
 1. oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 2. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 3. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.
 1. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
 2. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 3. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy – Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.
 4. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia , w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
Otrzymują:
 1. Gmina Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola
 2. Tablica ogłoszeń Starostwa Piaseczyńskiego
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Lesznowola
 4. strona internetowa
 5. strony wg rozdzielnika
 6. a/a
Do wiadomości:
 1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Nadarzyńska 13, 05-500 Piaseczno
 2. Wójt Gminy Lesznowola, ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-07-15 16:04:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-07-15 16:07:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki