Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy wędlin, mięsa, drobiu, ryb i przetworów rybnych dla DPS Góra Kalwaria

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/9/2133./2010

Góra Kalwaria dnia 22.07.2010 r.

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/9/2010
Nazwa zadania: dostawy wędlin, mięsa, drobiu, ryb i przetworów rybnych
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Zadanie nr 1 – dostawy wędlin
Masarnia Ubojnia ZEMAT Sp. J.
Zdzisław Trościańczyk i S-ka
ul. Łąkowa 1
21-310 Wohyń
 
Zadanie nr 2 – dostawy mięsa
Masarnia Ubojnia ZEMAT Sp. J.
Zdzisław Trościańczyk i S-ka
ul. Łąkowa 1
21-310 Wohyń
 
Zadanie nr 3– dostawy drobiu
Przetwórstwo i Wyrób Wędlin
Marian Pierzchała
Janików 62
26-900 Koziennce
 
Zadanie nr 4– dostawy ryb i przetworów rybnych
Przedsiębiorstwo Handlowe „IMEX”
T. Norko, B. Norko
ul. Suwalska 32/64
03-252 Warszawa
 
Uzasadnienie wyboru: oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiające korzystne ceny.
Wybrani wykonawcy na zadania nr 1, 2, 3 obowiązani są skontaktować się z zamawiającym do dnia 29.07.2010r. w sprawie podpisania umowy, którą należy podpisać do dnia 06.08.2010r.
Zadanie nr 4 zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ wpłynęła jedna oferta.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


 
Lp

 
Nazwa wykonawcy

 
Nr zadania
Liczba punktów

 
1.
Masarnia Ubojnia ZEMAT Sp. J.
Zdzisław Trościańczyk i S-ka
ul. Łąkowa 1
21-310 Wohyń

 
1
2

 
100.00
100.00

 
2.
PUH JANPOL Sp.J.
Janusz Wyglądała, Jarosław Wyglądała
ul. Targowa 2
08-400 Garwolin

 
1
2
3

 
Oferta odrzucona

 
3.
Przedsiębiorstwo Handlowe „IMEX”
T. Norko, B. Norko
ul. Suwalska 32/64
03-252 Warszawa

 

 
4

 

 
100.00

 
4.
Przetwórstwo i Wyrób Wędlin
Marian Pierzchała
Janików 62
26-900 Koziennce

 
1
2
3

 
83.86
91.85
100.00

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu i odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:


Lp.

 
Nazwa Wykonawcy

 
Nr zadania

 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia
Uzasadnienie prawne wykluczenia i odrzucenia

 
1

 
PUH JANPOL Sp.J.
Janusz Wyglądała, Jarosław Wyglądała
ul. Targowa 2
08-400 Garwolin

 
1,2,3 – dostawy wędlin, mięsa, drobiu

 
Wykonawca nie spełnia wymagań dotyczących dostaw wędlin, mięsa, drobiu brak decyzji w zakresie produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
Zał. nr 10 – wartość wykonanych dostaw nie odpowiada wartością niniejszego zamówienia.

 

 
art. 24 ust.2 pkt.4,

 
art.89 ust.1 pkt.5

 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 2008r. nr 171, poz. 1058z póź. zm. ) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-07-26 13:23:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-07-26 13:26:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki