Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy tłuszczy roślinnych, makaronów, jaj, jabłek dla DPS Góra Kalwaria

Nr sprawy DPS/ZP/G-3421/10/2010

Góra Kalwaria dnia 26.08.2010r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJOFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/10/2010.
Nazwa zadania: dostawy tłuszczy roślinnych, makaronów, jaj, jabłek.

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 
Lista wybranych wykonawców


 
Lp

 
Nazwa wykonawcy

 
Nr zadania

 
1.
Firma Handlowa DAGR-BIS Sp. J.
Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki
ul. Szkolna 13
05-500 Piaseczno
 

 

 
1

 
2.

 
Hurtownia „BB”
Bożena Bąk
ul. Grójecka 1
05-530 Góra Kalwaria

 

 
2

 
3.
P. H. „KARDROB”
Magdalena Fijałkowska
Karolina 51
05-530 Góra Kalwaria

 
3

 
4.
CYTRUS”
Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze
Janusz Pawlak
ul. Millenium 90
05-503 Głosków

 
 
4

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ i przedstawiające najniższe ceny.

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


 
Lp

 
Nazwa wykonawcy

 
Nr zadania

 
Liczba pkt

 
1
Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze
G.K. Dębscy
ul. Piaseczyńska 57
05-555 Józefowice

 
4

 
88.50

 
2
F.H.”EB” Spółka Jawna
Sekuła Zbigniew, Sekuła Ewa
05-400 Otwock ul. Kołłątaja 1

 
1

 
94.09

 
3
Firma Handlowa DAGR-BIS Sp. J.
Grzegorz Hajczuk, Dariusz Nowacki
ul. Szkolna 13 05-500 Piaseczno

 
1

 
100.00

 
4

 
P.H. „KARDROB”
Magdalena Fijałkowska
Karolina 51 05-530 Góra Kalwaria

 
3

 
100.00
5
Hurtownia „BB” Bożena Bąk
ul. Grójecka 1 05-530 Góra Kalwaria
2
4
100.00
91.20

 
6
Hurtownia Spożywcza R i G Zawadzki Sp. J.
05-532 Baniocha ul. Puławska 27

 
2

 
86.27

 
7

 
Piekarnia "Inowłódz"
Hurtownia Nabiału Sp. J.
ul. Spalska 25 97-215 Inowłódz
1
2
3
96.97
87.30
86.21

 
8
CYTRUS Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze Janusz Pawlak ul. Millenium 90 05-503 Głosków

 
4

 
100.00

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-08-27 14:17:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-08-27 14:23:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki