Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy na teren bazy w Wilczej Górze asfaltu drogowego 50/70

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82

fax. (022) 756-24-80

18/KDM/2010

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze asfaltu drogowego 50/70.” została wybrana oferta Wykonawcy:

 
POLDIM Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 37 a
33-100 Tarnów

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
POLDIM Spółka Akcyjna
ul. Kochanowskiego 37 a
33-100 Tarnów

 
100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-09-09 15:13:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-09-09 15:14:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki