Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowej, dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska. gm. Piaseczno

Piaseczno: Opracowanie dokumentacji projektowej, dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska. gm. Piaseczno..
Numer ogłoszenia: 292944 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238826 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej, dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska. gm. Piaseczno...
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej, dla budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska. gm. Piaseczno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Roden Road Design Polska Sp. z o.o., ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 53000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 40500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60000,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-09-15 14:47:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-09-15 14:49:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki