Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze żwiru i piasku rzecznego

Piaseczno: Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze żwiru i piasku rzecznego
Numer ogłoszenia: 299888 - 2010; data zamieszczenia: 21.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267088 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze żwiru i piasku rzecznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze żwiru i piasku rzecznego. Wielkość zamówienia Żwir frakcji 2/8 700 ton Piasek rzeczny 900 ton..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.50.00.00-6, 14.21.21.20-7, 14.21.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • STD Jarosław Dąbrowski, Wola Krakowiańska 38D, 05-831 Wola Krakowiańska, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56150,0 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 56125,00
  • Oferta z najniższą ceną: 56125,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56125,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-09-21 13:28:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-09-21 13:29:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki