☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych

Piaseczno: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych.
Numer ogłoszenia: 323386 - 2010; data zamieszczenia: 07.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 267740 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa na teren bazy w Wilczej Górze grysów bazaltowych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy grysów bazaltowych w ilościach: Grys bazaltowy do produkcji masy bitumicznej frakcji 2:5 - 400 ton Grys bazaltowy do produkcji masy bitumicznej frakcji 5:8 - 1 400 ton Grys bazaltowy do produkcji masy bitumicznej frakcji 8:16 - 400 ton zgodne z normą: Grys bazaltowy 2:5 i 5:8 PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni dróg, lotnisk i innych przeznaczonych do ruchu. Grys bazaltowy 8:16 PN-EN-12620 Kruszywa do betonu Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, do końca 2010 roku. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części II SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.30-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • DAW-TRANS Sławomir Podstawka, Kostomłoty Drugie 45 A, 26-085 Miedziana Góra, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 216000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 228600,00
  • Oferta z najniższą ceną: 215600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 215600,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-10-18 13:11:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-18 13:13:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247