☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych systemów sygnalizacji pożaru w pawilonach nr 1, 3 i 14 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/14/ /2010

Góra Kalwaria dnia 18.10.2010 r.
  
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/14/2010
Nazwa zadania: Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych systemów sygnalizacji pożaru w pawilonach nr 1, 3 i 14 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne
SUPON” w Lublinie Sp z o.o.
Ul. Przyjacielska 4
20-704 Lublin
 
Uzasadnienie wyboru: oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiające korzystne ceny.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-10-25.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.

 
Lp.
Nazwa wykonawcy
Ilość pkt.
w kryterium cena
1.
EL-MONTONIK” s.c.
Jacek Nosowki, Sławomir Tywonek
Ul. Żabińskiego 2
02-793 Warszawa
88.61
2.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne
SUPON” w Lublinie Sp z o.o.
Ul. Przyjacielska 4
20-704 Lublin
100.00

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 92 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-10-20 10:55:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-20 10:58:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479