☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie remontu elewacji i pokrycia dachowego na budynku kaplicy wraz z budynkiem mieszkalnym i łącznikami w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/15/ /2010

Góra Kalwaria dnia 18.10.2010 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/15/2010
Nazwa zadania: Wykonanie remontu elewacji i pokrycia dachowego na budynku kaplicy wraz z budynkiem mieszkalnym i łącznikami w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Usługi Budowlane
Maciej Świetlik
Ul. Kalwaryjska 49
05-530 Góra Kalwaria
 
Uzasadnienie wyboru: oferty spełniające wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiające korzystne ceny.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-10-25.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.
 

Lp.
Nazwa wykonawcy
Ilość pkt.
w kryterium cena
1.
P.P.H. EURO-DACH
Józef Klimczuk
Ul. Graniczna 27
05-501 Piaseczno
Wykluczono
2.
Zakład Konstrukcyjno- Montażowy ASIS
Andrzej Trzeszczkowski
Łyski 4A
16-070 Choroszcz
94.19
3.
Usługi Budowlane
Maciej Świetlik
Ul. Kalwaryjska 49
05-530 Góra Kalwaria
100.00

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy:
 
W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców
 

Lp.
Nazwa wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia
Uzasadnienie prawne wykluczenia
1.
P.P.H. EURO-DACH
Józef Klimczuk
Ul. Graniczna 27
05-501 Piaseczno
Wykonawca nie spełnia wymagań dotyczących Wykonanie remontu elewacji i pokrycia dachowego na budynku kaplicy wraz z budynkiem mieszkalnym i łącznikami - brak referencji w zakresie wykonania robót budowlanych w budynkach będących pod nadzorem konserwatora zabytków

 
art. 24 ust.2 pkt.4,

 

 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 92 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu w/w oferty.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-10-20 11:04:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-20 11:09:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107