Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian piwnic oraz wykonanie drenażu opaskowego pawilonów 4 i 5 na terenie DPS w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria, 2010-10-20

DPS/ZP/G-3421/12/ /2010

 
OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: DPS/ZP/G-3421/12/2010.
Nazwa zadania: Wykonanie zabezpieczenie przeciwwilgociowego ścian piwnic oraz wykonanie drenażu opaskowego pawilonów 4 i 5 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii.

 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 
„HYDRO-GAZ”
Mariusz Murawski
Ul. Chłopickiego 2
05-091 Ząbki

 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiająca korzystną cenę.

 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-10-27.

 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty.

Lp.
Nazwa wykonawcy
Ilość pkt.
w kryterium cena
1.
„HYDRO-GAZ”
Mariusz Murawski
Ul. Chłopickiego 2
05-091 Ząbki
 
100.00


 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) oraz art. 92 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-10-22 09:21:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-22 09:44:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki