Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - czyszczenie i renowacja przydrożnych rowów na terenie powiatu piaseczyńskiego, zadanie nr I

Piaseczno: Czyszczenie i renowacja przydrożnych rowów na terenie powiatu piaseczyńskiego - Zadanie nr I
Numer ogłoszenia: 345238 - 2010; data zamieszczenia: 26.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310322 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie i renowacja przydrożnych rowów na terenie powiatu piaseczyńskiego - Zadanie nr I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Czyszczenie i renowacja przydrożnych rowów na terenie powiatu piaseczyńskiego realizowane w podziale na zadania.Zadanie nr 1 : obejmuje gminę Góra Kalwaria (Część II SIWZ - lokalizacja i długość odcinka rowów dla zad. Nr 1) Nazwa miejscowości Lokalizacja rowu Długość rowu [mb] Uwagi Krzaki Czaplinkowskie - Sobików po lewej stronie 1 700 mb krzaki, brzoza, dziury Cendrowice - Sierzchów po prawej stronie 600 mb krzaki, 2 drzewa Dobiesz - Wojciechowie, ul. Lipowa po lewej stronie 400 mb Czaplin po lewej stronie 800 mb krzaki,drzewa Wincentów po lewej stronie 400 mb krzaki Razem: 3 900 mb.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ewelina Kościuk-Fol, Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe EWBUD, Działki Suskowolskie 9b, 26-670 Pionki, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148510,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 182520,00
  • Oferta z najniższą ceną: 182520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 182520,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-10-26 11:36:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-26 11:37:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki