Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - czyszczenie i renowacja przydrożnych rowów na terenie powiatu piaseczyńskiego. zadanie nr II

Piaseczno: Czyszczenie i renowacja przydrożnych rowów na terenie powiatu piaseczyńskiego. zadanie nr II
Numer ogłoszenia: 345264 - 2010; data zamieszczenia: 26.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310322 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Czyszczenie i renowacja przydrożnych rowów na terenie powiatu piaseczyńskiego. zadanie nr II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Czyszczenie i renowacja przydrożnych rowów na terenie powiatu piaseczyńskiego realizowane w podziale na zadania.Zadanie nr 2: obejmuje gminy Piaseczno i Prażmów (Część II SIWZ - lokalizacja i długość odcinka rowów dla zad. Nr 2) Nazwa miejscowości Lokalizacja rowu Długość rowu [mb] Uwagi Piaseczno, ul. Przesmyckiego po prawej stronie od skrzyżowania z ul. Chyliczkowską do posesji nr 5 200 mb Krępa, ul. Długa po lewej stronie, od posesji nr 68 300 mb Jeziórko po lewej stronie od torów 500 mb krzaki Jeziorko- Krupia Wólka po obu stronach 1 000 x 2 = 2 000 mb Krupia Wólka - Piskórka po prawej stronie 1 800 mb krzaki Piskórka po prawej stronie 300 mb krzaki Łbiska, ul. Chrobrego po prawej stronie, od posesji nr 27 do znaku koniec miejscowości Łbiska 300 mb Bobrowiec,ul. Mazowiecka po obu stronach 300 x 2 = 600 mb ul. Leśna, Bobrowiec, Jazgarzewszczyzna po lewej stronie 600 mb Razem: 6 600 mb.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ewelina Kościuk-Fol, Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowwe EWBUD, Działki Suskowolskie 9b, 26-670 Pionki, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 251394,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 308880,00
  • Oferta z najniższą ceną: 308880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 308880,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-10-26 12:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-26 12:20:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki