Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2010/2011

Piaseczno: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2010/2011
Numer ogłoszenia: 356598 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330204 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2010/2011.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu piaseczyńskiego w sezonie 2010/2011 Zadanie - polega na obsłudze dwoma jednostkami terenu gmin: Piaseczna, Lesznowoli, Konstancina-Jeziorny; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część II SIWZ - opis przedmiotu zamówienia)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Rol-Bud-Serwis Sp. z o.o., USTANÓW, ul. Parkowa 2b, 05-540 Zalesie Górne, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 369000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 64,70
  • Oferta z najniższą ceną: 64,70 / Oferta z najwyższą ceną: 115,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-11-04 15:14:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-11-04 15:14:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki