☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont chodnika przy drogach powiatowych Nr 2827 W i 2834 W, w miejscowości Piskórka, gm. Prażmów

Piaseczno: Remont chodnika przy drogach powiatowych Nr 2827 W i 2834 W, w miejscowości Piskórka, gm. Prażmów
Numer ogłoszenia: 372642 - 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324758 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika przy drogach powiatowych Nr 2827 W i 2834 W, w miejscowości Piskórka, gm. Prażmów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu chodnika przy drogach powiatowych Nr 2827 W i 2834 W, w miejscowości Piskórka, gm. Prażmów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.22-1, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ewelina Kościuk-Fol, Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowwe EWBUD, Działki Suskowolskie 9B,, 26-670 Pionki, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144239,09 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 127869,00
  • Oferta z najniższą ceną: 124594,35 / Oferta z najwyższą ceną: 166858,59
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-11-17 15:13:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-11-17 15:14:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247