Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2851 W Kopana - Pawłowice dz. 131 Kopana; dz. nr 2, 3 Pawłowice

Piaseczno: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2851 W Kopana - Pawłowice dz. 131 Kopana; dz. nr 2, 3 Pawłowice
Numer ogłoszenia: 372698 - 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324902 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2851 W Kopana - Pawłowice dz. 131 Kopana; dz. nr 2, 3 Pawłowice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2851 W Kopana - Pawłowice dz. 131 Kopana; dz. nr 2, 3 Pawłowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.22-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Ewelina Kościuk-Fol, Przedsiębiorstwo Usługowo-Remontowe EWBUD,, Działki Suskowolskie 9b, 26-670 Pionki, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 523178,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 466032,00
  • Oferta z najniższą ceną: 466032,00 / Oferta z najwyższą ceną: 504588,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-11-17 15:49:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-11-17 15:50:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki