☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wykonanie zamówień uzupełniających do umowy nr 10/KDM/2010 z dnia 15.06.2010r, przy przebudowie drogi powiatowej nr 2824W ul. Pionierów w Zalesiu Górnym, gmina Pia

Piaseczno: Wykonanie zamówień uzupełniających do umowy nr 10/KDM/2010 z dnia 15.06.2010r, przy przebudowie drogi powiatowej nr 2824W ul. Pionierów w Zalesiu Górnym, gmina Piaseczno. Etap - I przebudowa jezdni, zatok i wjazdów ulic poprzecznych, wraz z odwodnieniem, zgodnie z przedmiarami robót.
Numer ogłoszenia: 380486 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykoanie zamówień uzupełniających do umowy nr 10/KDM/2010 z dnia 15.06.2010r, przy przebudowie drogi powiatowej nr 2824W ul. Pionierów w Zalesiu Górnym, gmina Piaseczno. Etap - I przebudowa jezdni, zatok i wjazdów ulic poprzecznych, wraz z odwodnieniem, zgodnie z przedmiarami robót..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie zamówienia uzupełniającego do umowy nr 10/KDM/2010 z dnia 15.06.2010r, przy przebudowie drogi powiatowej nr 2824W ul. Pionierów w Zalesiu Górnym, gmina Piaseczno. Etap - I przebudowa jezdni, zatok i wjazdów ulic poprzecznych, wraz z odwodnieniem, zgodnie z załączonymi przedmiarami robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.23.32.00-1, 45.23.31.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Fal-Bruk B.B.Z Falenta S.J., ul. Sarabandy 42, 02-968 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160924,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 160924,76
 • Oferta z najniższą ceną: 160924,76 / Oferta z najwyższą ceną: 160924,76
 • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
 • 1. Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
  Zamówienie uzupełniające dotyczy tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe, ich udzielenie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ oraz są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowią nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-11-29 13:08:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-11-29 13:09:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247