☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty dodatkowe na wykonanie przebudowy istniejących przyłączy wodociągowych i gazowych, przy przebudowie drogi powiatowej nr 2865W ul. Marianki w Górze Kalwarii

Piaseczno: Roboty dodatkowe na wykonanie przebudowy istniejących przyłączy wodociągowych i gazowych, przy przebudowie drogi powiatowej nr 2865W ul. Marianki w Górze Kalwarii.
Numer ogłoszenia: 381756 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na wykonanie przebudowy istniejących przyłączy wodociągowych i gazowych, przy przebudowie drogi powiatowej nr 2865W ul. Marianki w Górze Kalwarii..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie przebudowy istniejących przyłączy wodociągowych i gazowych, przy przebudowie drogi powiatowej nr 2865W ul. Marianki w Górze Kalwarii..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.12.20-3, 45.23.13.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
 • Fal-Bruk B.B.Z. Falenta S.J., ul. Sarabandy 42, 02-968 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53225,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 • Cena wybranej oferty: 53225,00
 • Oferta z najniższą ceną: 53225,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53225,00
 • Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
 • 1. Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
  Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia, i nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-11-29 13:55:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-11-29 13:55:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479