Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - przebudowa drogi nr 2826 W - ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym, na odcinku od ul. Pionierów do Koralowych Dębów: Etap I - wykonanie jezdni

Piaseczno: Przebudowę drogi nr 2826 W - ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym, na odcinku od ul. Pionierów do Koralowych Dębów: Etap I - wykonanie jezdni..
Numer ogłoszenia: 401910 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 363254 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowę drogi nr 2826 W - ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym, na odcinku od ul. Pionierów do Koralowych Dębów: Etap I - wykonanie jezdni...
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przebudowy drogi nr 2826 W - ul. Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym, na odcinku od ul. Pionierów do Koralowych Dębów: Etap I - wykonanie jezdni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej (Część III SIWZ - dokumentacja projektowa na wykonanie zadania, ilości robót zamieszczone w przedmiarze z zastrzeżeniem że stanowią materiał pomocniczy)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.11.00-9, 45.23.33.00-2, 45.23.32.00-1, 45.23.31.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • P.P.U.H.B.i .N. D. EFEKT SP ZOO, ul. szomańskiego 8, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 886660,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 620100,00
  • Oferta z najniższą ceną: 620100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 871180,20
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-12-09 10:35:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-12-09 10:37:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki