☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa warzyw i owoców dla DPS w Konstancinie-Jeziornie

Powiat Piaseczyński – Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1, informuje o wyniku postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę warzyw i owoców”.

W powyższym postępowaniu została złożona 1 oferta:
 

Nr oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena brutto w zł
Liczba punktów

 
1

 
AGROS Władysław Trzewik,
ul. Bruzdowa 82 A, 02-991 Warszawa

 
55.747,60

 
100

Wybór oferty najkorzystniejszej.
Zatwierdzono wybór oferty najkorzystniejszej, to jest oferty Firmy AGROS Władysław Trzewik, ul. Bruzdowa 82 A, 02-991 Warszawa za kwotę 55.747,60 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem 60/100 zł).
Uzasadnienie wyboru.
Oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 
Termin podpisania umowy.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ponieważ nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-12-14 13:41:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-12-14 13:42:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107