Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa na teren bazy w Wilczej Górze żwiru, piasku rzecznego i pospółki

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
tel. (022) 756-24-82
fax. (022) 756-24-80
 
Piaseczno 20-12-2010
 
KDM.343- B.F.- 115/3516/2010
30/KDM/2010

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Dostawę na teren bazy w Wilczej Górze żwiru, piasku rzecznego i pospółki.” została wybrana oferta wykonawcy:

 
STD Jarosław Dąbrowski
Wola Krakowiańska 38D
05-831 Wola Krakowiańska

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 
Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
FETRA Sp. z o.o.
Ul. Matuszewska 20
03-876 Warszawa

 
95,95 pkt
2
SAS – BUD Kamil Sasin
ul. Chopina 24
05-822 Milanówek

 

 
81,37 pkt
3
STD Jarosław Dąbrowski
Wola Krakowiańska 38D
05-831 Wola Krakowiańska

 
100 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-12-20 15:47:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-12-20 15:50:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki