☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo - materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 2011 i 2012 roku

Piaseczno: Bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo - materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 2011 i 2012 roku..
Numer ogłoszenia: 422296 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 371940 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), faks 22 756 24 80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo - materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze w okresie 2011 i 2012 roku...
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pełnienie czynności ochrony w przedmiocie zamówienia: bezpośrednia stała ochrona fizyczna bazy sprzętowo - materiałowej i pomieszczeń biurowych w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 1. Przedmiotem ochrony jest wszelkie dobro prawnie chronione znajdujące się na terenie Obiektu tj. m.in. wszystkie ruchomości pozostawione przez Zleceniodawcę i jego podwykonawców na Obiekcie.( Część II SIWZ - opis przedmiotu zamówienia)...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • OCHRONA-GOT S.C. T.R. GRĘDA A. JANDUŁA, ul. Słoneczna 89, 05-860 Płochocin, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 5,67
  • Oferta z najniższą ceną: 5,67 / Oferta z najwyższą ceną: 7,90
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-12-29 12:56:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-12-29 12:57:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247