☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa nabiału i jaj kurzych dla DPS Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 343321-2010 z dnia 2010-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Konstancin-Jeziorna
sukcesywna dostawa zgodnie ze siwz
Termin składania ofert: 2010-12-13

Konstancin-Jeziorna: dostawa nabiału i jaj kurzych
Numer ogłoszenia: 422608 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 343321 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 0-22 7564136, faks 0-22 7564136.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa nabiału i jaj kurzych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: sukcesywne dostawy zgodnie ze siwz.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.00.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Firma Handlowa Dagr-Bis, ul. Szkolna 13, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77358,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 80358,00
  • Oferta z najniższą ceną: 80353,00 / Oferta z najwyższą ceną: 93225,00
  • Waluta: PLN.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2010-12-29 13:12:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-12-29 13:12:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247