Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi publicznej gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Mysiadło

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIASECZYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. , nr 98, poz. 1071 z późn. zm.zawiadamia się, że w dniu 11.01.2011 r. została wydana decyzja Starosty Piaseczyńskiego Nr 1LR/11 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi publicznej gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Mysiadło wraz z kanalizacją deszczową i przebudową linii nN i SN oraz linii telekomunikacyjnej TP i NETIA wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego.
Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Lesznowola reprezentowana przez Zastępcę Wójta Gminy Lesznowola Pana mgr Marka Ruszkowskiego.
 
Nieruchomości objęte inwestycją: 
  1. Działki znajdujące się w istniejącym pasie drogowym:
dz. ew. nr 54/5, 75, 67/32, 68/10, 69/10, 69/12, 69/14, 69/16, 70/4, 70/6, 72/1, 73, 76/11, 76/5, 80, 408, 67/1, 67/17 obręb Mysiadło, jednostka ewidencyjna Lesznowola
dz. ew. nr 101 obrębNowa Iwiczna , jednostka ewidencyjna Lesznowola 
  1. Działki przewidziane do trwałego zajęcia pod projektowany pas drogowy
dz. ew. nr 88/1 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 88,
dz. ew. nr 88/2 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 88,
dz. ew. nr 79/1 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 79,
dz. ew. nr 66/17 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 66/9,
dz. ew. nr 66/19 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 66/9,
dz. ew. nr 66/21 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 66/14,
dz. ew. nr 76/40 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 76/15,
dz. ew. nr 66/23 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 66/13,
dz. ew. nr 66/25 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 66/6,
dz. ew. nr 76/29 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 76/6,
dz. ew. nr 76/30 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 76/6,
dz. ew. nr 76/34 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 76/22,
dz. ew. nr 76/38 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 76/25,
dz. ew. nr 76/27 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 76/2,
dz. ew. nr 76/32 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 76/8,
dz. ew. nr 76/36 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 76/23,
dz. ew. nr 68/11 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 68/7,
dz. ew. nr 69/18 powstała w wyniku podziału dz. ew. nr 69/2,
obręb Mysiadło, jednostka ewidencyjna Lesznowola 
  1. Działki zlokalizowane poza granicami projektowanego pasa drogowego niezbędne dla przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu: 
dz. ew. nr 76/19, 77, 79/2, 81/2, 82, 88/3, 89/4, 406, 67/46, 67/2, 74
obręb Mysiadło, jednostka ewidencyjna Lesznowola
 
dz. ew. nr 14 obręb 1-09-76 Dzielnica Ursynów, m.st. Warszawy
 
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Referat w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60 (pok. Nr 5 i 15).
Stronami postępowania w sprawie są – inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści, lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-01-17 09:46:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-01-17 10:10:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki