Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawy na teren bazy w Wilczej Górze oleju napędowego

KDM.343- B.F.- 7/ 206 /2011

Piaseczno 24-01-2011

02/KDM/2011
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Dostawy na teren bazy w Wilczej Górze oleju napędowego.” została wybrana oferta Wykonawcy:

 
PETROLIS Sp. z o. o.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń

 
Oferta niniejszego Wykonawcy zawiera najniższą cenę, obliczona na podstawie ceny paliwa w PKN ORLEN na dzień 21.01.2011r tj. dzień otwarcia ofert minus upust oferowany od ceny paliwa, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zbiorcze zestawienie ofert


 
Numer oferty

 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Razem liczba punktów – streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
1
POL-OIL-CORPORATION Sp. z o. o.
Stanisławowo,
05-180 Pomiechówek

 
99,63 pkt
2
TRANSOIL Paliwa” Sp. z o.o.
ul. S. Kazury 22/9,
02-795 Warszawa

 
97,95 pkt
3
WALOR” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Agencja ochrony osób i mienia Sp. z o.o.
ul. Patriotów 212,
04-804 Warszawa

 
97,95 pkt
4
PETROLIS Sp. z o. o.
ul. Władysława Jagiełły 10A/204
26-700 Zwoleń

 
100 pkt

 


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-01-25 08:19:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-01-25 08:23:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki