Numer ogłoszenia: 345950 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 335846 - 2011 data 14.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 22 7562480 (82), fax. 22 756 24 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

II.2) Tekst, który należy dodać: