Pytania do SIWZ - remont drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna - droga powiatowa Nr 2863W

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
fax. 756-24-80
tel. 756-24-82

KDM.343- B.F.- 30 / 1541 / 2011
Piaseczno, dn. 2011-06-14

 
DOTYCZY: Remontu drogi powiatowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – droga powiatowa Nr 2863W (ul. Mirkowska na odcinku od mostu na rzece Jeziorce do skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego w Konstancinie – Jeziornie).

Sprawa numer: 07/KDM/2011

Pytania do SIWZ

 
Do Zamawiającego w dniu 10.06.2011r. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 Upzp , przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:
W rozdziale IV Warunków Ogólnych dla Umowy na wykonanie robót budowlanych Zamawiający po podpisaniu umowy przewiduje „zatwierdzeniem przez właściwe organy projektu czasowej organizacji ruchu”. Po czyjej stronie leży obowiązek opracowania i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu?

 
Odpowiedź:
Obowiązek opracowania i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2:
Biorąc pod uwagę, iż odcinek będący przedmiotem zamówienia jest w chwili obecnej częścią objazdu proszę o informację, w jakim okresie (czy bezpośrednio po podpisaniu umowy) Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia i czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka dla ruchu?

 
Odpowiedź:
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi bezpośrednio po podpisaniu umowy. Zgodnie z postanowieniami SIWZ termin realizacji zamówienia został określony na 20 dni od dnia podpisania umowy. Zakłada się realizację zadania przy prowadzeniu ruchu wahadłowego, połową jezdni. Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone w organizacji ruchu na czas budowy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-06-14 10:50:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-06-14 10:52:05)