Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wywóz odpadów komunalno-bytowych z terenu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria dnia 19.07.2011 r. 

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy DPS/ZP/G-3421/14/2011
Nazwa zadania:  wywóz odpadów komunalno-bytowych   z terenu Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
JARPER SP. z o. o.
Kol. Warszawska
Al. Krakowska 108a
05-552 Wólka Kosowska
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ oraz przedstawiająca najniższą  cenę.
Wybrany wykonawca obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Zamawiającym.      
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 

 
Lp.
 
Nazwa wykonawcy
 
Przedmiot zamówienia
 
Cena brutto
 
Ilość pkt.
 
 
 
 
1.
 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania m.st. Warszawie
Sp. z o. o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
 
 
 
Pojemnik bóbr 1100 l.
 
 
36,61
 
 
 
80,12
 
 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.
 
 
12,96
 
Pojemnik KP7m3
 
 
486,00
 
 
 
2.
 
 
JARPER SP. z o. o.
Kol. Warszawska
Al. Krakowska 108a
05-552 Wólka Kosowska
 
 
Pojemnik bóbr 1100 l.
 
 
30,24
 
 
 
96,69
 
 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.
 
 
10,80
 
Pojemnik KP7m3
 
432,00
 
 
 
3.
 
 
REMONDIS Otwock
Sp. z o.o.
ul. Johna Lennona 4
05-400 Otwock
 
Pojemnik bóbr 1100 l.
 
 
36.72
 
 
 
 
74,86
 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.
 
 
19,44
 
Pojemnik KP7m3
 
367,20
 
 
 
4.
 
Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 1
05-530 Góra Kalwaria
 
Pojemnik bóbr 1100 l.
 
 
48,60
 
 
 
 
 
65,00
 
Pojemnik o pojemności mniejszej niż 240 l.
 
 
16,20
 
Pojemnik KP7m3
 
145,80

 
Termin podpisania umowy.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2011-07-20 21:24:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2011-07-20 21:26:56)